Algemene voorwaarden

A. Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De site OUT.BE wordt voorgesteld onder voorbehoud van aanvaarding door de gebruiker, van welke aard dan ook, van de voorwaarden en mededelingen in de algemene voorwaarden van de site. Het gebruik van de site OUT.BE veroorzaakt automatisch een onherroepelijk akkoord van deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.
 
Indien deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen bepaald in de algemene voorwaarden in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van een bepaalde website, ontwikkeld in het kader van de site OUT.BE, dan prevaleren de voorwaarden, bepalingen en mededelingen hier eerder bepaald.

2. Gebruik voor persoonlijk, privatieve en juridische doeleinden

De site OUT.BE is voorbehouden voor persoonlijke en privatieve doeleinden. De gebruiker is niet toegestaan informatie, gegevens, software of eender welk dienstenproduct verkregen via de site OUT.BE te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overbrengen, vertegenwoordigen, reproduceren zonder licentie of te verkopen, noch afgeleide werken of diensten van het bovenstaande te maken.
 
Het gebruik van de site OUT.BE voor illegale doeleinden, in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, is verboden.

3. Links naar websites en adressen van derden

De site OUT.BE kan links naar websites of adressen van derden bevatten. Deze adressen en links zijn beschikbaar voor het gebruiksgemak. Net Events beoefent geen enkel controle uit op eerder vernoemde sites of adressen en is niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan. De invoeging van deze links en adressen in de site OUT.BE betekent niet dat OUT.BE de bepaalde elementen van deze sites en adressen goedkeurt en impliceert geen enkele associatie tussen de exploitanten van deze sites of adressen.

4. Gebruik van discussieforums en berichtendiensten

De gebruiker verbindt zich ertoe de discussieforums en berichtendiensten te gebruiken met als doel berichten en informatie te versturen en te ontvangen met betrekking tot het onderwerp of het thema in kwestie, of een verband hebbende met voorgaande.
 
Zodoende, en zonder dat onderstaande oplijsting beperkend is, stemt de gebruiker ertoe in het volgende niet te uit te voeren:
 
- te belasteren, lasteren, misbruiken, treiteren of bedreigen van iemand, noch schadelijk te zijn voor de eigendom of de rechten van de ander, in welke wijze dan ook ;
- elk gedrag of taal van een racistische of antisemitische aard, voortvloeiend uit intolerantie, en elk gedrag of taal die als obsceen beschouwd wordt, pornografisch is of in strijd met de goede zeden of de openbare orde ;
- het zonder toestemming dowloaden van gegevens, databases of software beschermd door het recht van industriële of intellectuele eigendom, en in het bijzonder de wetten en regels met betrekking tot het auteursrecht en de daarbij naburige rechten of de bescherming van computerprogramma's;
- het aannemen, direct of indirect, van een houding die in strijd is met de wet op de handelspraktijken (ongeoorloofde reclame of verkoop, oneerlijke concurrentie, enz...);
- het vervalsen of verwijderen van elke verwijzing naar de auteur of de producent van de informatie, verklaring of juridische informatie en andere mededelingen met de herkomst, of de bron van de software of enige ander element dat verwijst naar de eigendomsrechten van het gedownloade bestand;
- het beperken of voorkomen van het gebruik of de toegang van een andere gebruiker.
 
Als gevolg van het bovenstaande, en hoewel Net Events NV, uitgeversmaatschappij van de website OUT.BE, niet vereist is de correspondentie, informatiegroepen of betrokken downloads op of vanaf de site te controleren, behoudt ze zich het recht voor op elk moment en eenzijdig, informatie te bewerken, te weigeren of te verwijderen, of een deel van de documenten of ontvangen informatie op de site, van, onder andere, de gebruikers.
 
Daarnaast behoudt Net Events NV zich het recht voor haar informatie te rapporteren om te voldoen aan de wet of regelgeving of op een administratief of openbaar gerechtelijk bevel te gehoorzamen.
Net Events NV is bereid om via alle wettelijke middelen elke inbreuk of overtreding van deze voorwaarden te vervolgen, ongeacht dit een gebruiker of een derde partij is.

5. Uitsluiting - verantwoordelijkheid

Alle informatie, producten of diensten die op OUT.BE verschijnen kunnen technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. Deze informatie is onderwopen aan periodieke veranderingen doorgevoerd door Net Events NV om te zorgen voor een betere ontwikkeling van de site. Net Events NV is echter niet verantwoordelijk voor de adequaatheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigneid, ongeacht het beoogde gebruik van de adressen, informatie, producten, diensten, afbeeldingen, databases en software op de site OUT.BE. Al deze informatie wordt verstrekt « as is » zonder enige vorm van garantie. OUT.BE sluit hierbij alle garanties met betrekking tot de hierboven vermelde informatie uit, waaronder de garantie van kwaliteit, geschikheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.
 
Net Events NV kan op geen enkele wijze veranwoordelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade, incidenten, schadevergoedingen toegekend als en straf of andere schade van welke aard dan ook, met inbegrip van schade als gevolg van verlies van gebruik, adres, gegevens of databanken, of een verlies van inkomsten gelinkt aan een vertraging in verband met het gebruik van de site of de onmogelijkheid de site te gebruiken, of nog schade die betrekking heeft op alle informatie, software, producten, diensten of elke geassocieerd grafisch element.

B. Bescherming van persoonlijke gegevens

1. Algemeen

De gegevens die door de gebruiker aan OUT.BE gecommuniceerd worden zijn enkel en alleen maar bedoeld voor het mogelijke intern gebruik bij Net Events NV of partners die contractueel verbonden zijn aan de NV. Overeenkomstig met de Belgische Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de geregistreerde gegevens meegedeeld op verzoek van de gebruiker en zullen ze, indien nodig, gecorrigeerd worden. Eventuele aanvullende informatie kan verkregen worden bij de Commissie voor de privacy. Indien u vragen heeft met betrekking tot de registratie van gegevens kunnen deze verzonden worden naar Net Events NV, Koningsstraat 100, 1000 Brussels of telefonisch op 02/528 18 38.

2. Bescherming van privacy

De gegevens betreffende de gecommuniceerde gebruikersgegevens zijn onderworpen aan strenge privacy standaarden en veiligheidsnormen.
 
Tenzij u bezwaar heeft, gericht aan Net Events NV, zullen deze gegevens ook gebruikt worden om u interessante voorstellen te versturen, zodat u kunt genieten van de maximale voordelen in verband met de websites van Net Events NV of andere door Net Events NV bezorgde diensten. Tenzij u bezwaar heeft, gericht aan Net Events NV, kunnen deze gegevens ook worden gedeeld met andere bedrijven, gerelateerd aan Net Events NV, partners, sponsors en /of derden, zodat deze u ook voorstellen kunnen versturen. De verantwoordelijke van deze informatie is Net Events NV, Koningsstraat 100, 1000 Brussel.

3. Gebruik van "cookies"

Net Events NV gebruikt af en toe, voor de ontwikkeling van een betere dienstverlening van de site, « cookies » of kleine stukjes informatie opgeslagen door een website in de browser van de computer van de gebruiker : deze cookie kan worden hersteld tijdens een volgend bezoek aan de site en kunnen alleen worden gelezen door een andere site dan degene die het aangemaakt heeft, in dit geval, de site OUT.BE. Het gebruik van deze cookie wordt alleen voor zuiver administratieve doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld, de voorkeuren van een gebruiker opslaan voor bepaalde types informatie of de toegangscode van de gebruiker, wat de gebruiker telkens bespaart dezelfde toetsaanslagen te herhalen bij elk bezoek aan de site. Geen enkele cookie bevat informatie die toelaat de gebruiker gecontacteerd te laten worden via telefoon of e-mail. Het is mogelijk voor de gebruiker zijn computer te configureren om geïnformeerd te worden telkens er een cookie gecreërd wordt of om hun aanmaak te voorkomen.

4. Gebruik van gegevens, privacy en vertrouwelijkheid

Net Events NV behoudt zich het recht informatie met betrekking tot berichten, hun inhoud, hun afkomst of hun bestemming te controleren en te onderzoeken, als deze gelooft dat de volledige of een deel van de communicatie betrekking zou hebben op illegale activiteiten, onwettelijk of in strijd met deze voorwaarden of als het een bevel van de bevoegde administratieve of justitiële autoriteiten ontvangen heeft.
 
Tenzij in brede of meer specifieke zin gevraagd door de bevoegde administratieve of gerechterlijke instantie zou een dergelijke controle enkel van toepassing zijn op berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dit wil zeggen de informatie op een webpagina of berichten in nieuwsgroepen of mailings, zonder dat deze opsomming beperkend is.
 
De gebruiker gaat akkoord met de geheimhouding en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de specifieke toegangscode. Elk gebruik van herkenningselementen wordt gemaakt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen zal de klant Net Events NV, via de site OUT.BE, waarschuwen binnen de kortste tijd, deze kennisgeving zal verder worden bevestigd per aangetekende brief. De verantwoordelijkheid van de gebruiker, van welke aard dan ook, wordt vrijgegeven de werkdag na ontvangst van de aangetekende brief.
 
De persoonlijke gegevens met betrekking tot de gebruiker worden als volgt verwerkt :
 
- voor het klantenbeheer van Net Events NV en het realiseren van marktonderzoek ;
- voor de uitgifte, inning en contrôle van de facturen ;
- in het kader van contractuele realties met klanten (bijvoorbeeld, het uitwisselen van mails) ;
- voor het uitvoeren van transactie, informatie of promoties op producten en diensten te ontwikkelen in het kader van de site OUT.BE.
 
Op schriftelijk verzoek, op datum, ondertekend en gericht aan Net Events NV, Koningsstraat 100, 1000 Brussel, en indien de gebruiker zijn identiteit bewijst, kan de gebruiker gratis de schriftelijke communicatie van zijn persoonlijke gegevens verkrijgen, en indien van toepassing, deze corrigeren of onjuiste en onvolledige informatie aanvullen.
 
In geval van wijziging van de administratieve gegevens van de gebruiken dient de gebruiker de Net Events NV in de maand van de verandering op de hoogte te stellen.
 
In geval van een wijziging van de structuur van de sites van Net Events NV, technische probelemen of verlies van gegevens, dient de Net Events NV de gebruikers op de roepen om de verloren of ontbrekende gegevens aan te vullen.

C. Bepalingen betreffende het recht op industriële (merken en modellen) en intellectuele (auteursrechten) rechten.

Alle elementen, gegevens, databanken, grafieken, tekeningen, modellen ontwikkeld op de site OUT.BE, alle originele teksten, diensten en mixed media creaties zijn beschermd door Belgische en internationale wettelijke bepalingen op industriële eigendom (wet- en regelgeving met betrekking tot deposito's van merken en modellen), intellectuele eigendom (in het bijzonder de Belgische wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten) en de wet op de bescherming van computerprogramma's (in het bijzonder de wet van 30 juni 1994 tot omzetting in Belgische recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbecherming van computerprogramma's).
 
Alle rechten zijn voorbehouden aan dit effect en duidelijk geïdentificeerd door "Copyright © OUT.BE 2015". Elke inbreuk op of schending van deze rechten zal worden vervolgd, de gebruiker kan zich in geen geval beroepen op zijn onwetendheid van deze bepalingen en berschermingen noch zijn goede wil.

D. Besluit : handleiding van de minimale verplichtingen van de gebruiker

1. De gebruiker mag de bestaande databanken gebruiken, alsook de door OUT.BE geleverde diensten gebruiken, op voorwaarde dat de algemene normen en het gebruik van het internet en de algemene voorwaarden van de site OUT.BE gerespecteerd worden en dat de eigenaar van de betreffende databanken de toegang en het gebruik ervan goedkeurd.
 
2. De gebruiker mag de diensten van de site OUT.BE gebruiken voor legale, persoonlijke en privatieve doeleinden :
 
- de gebruiker dient de huidige wetgeving te respecteren gezien hij gegevens verzendt via het netwerk. Zijn dus verboden, als voorbeeld, onwettige of illegale informatie, foutieve, obscene, lasterlijke, racistische, tot rassenhaat of xenofobie leidende inhoud, het schenden van de de openbare orde en/of de goede zeden, aanzetten tot inbreuk op de privacy ;
 
- de gebruiker gaat akkoord de intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht, van derden, te respecteren;
 
- de gebruiker verbindt zich ertoe geen ongevraagde berichten te versturen;
 
- de gebruiker is verboden piraterij of « hacking » te plegen tegen de site OUT.BE of enig ander rechtstreeks of onrechtstreeks aanwezig systeem op de site ;
 
3. De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de diensten ontwikkeld of toengankelijk via de site OUT.BE, voor elke handeling, die, rechtstreek of onrechtstreeks, zou leiden tot :
 
- illegale toegang tot de data van het aangesloten netwerk;
 
- de goede werking van de dienst OUT.BE te ondermijnen of in gevaar te brengen, voor andere gebruikers, onder andere door het genereren van een grote hoeveelheid onterecht verkeer;
 
- de beschadiging of vernietiging van integriteit van computergegevens;
 
4. NV Net Evetns, haar rechtenhouders en haar contractuele partners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken gepleegd door de gebruikers of derden.
 
5. De gebruiker zal zonder enig oponthoud Net Events NV contacteren mocht er illegale inhoud beschikbaar zijn op haar diensten zodoende dat Net Events NV de nodige passende maatregelen zal kunnen treffen om deze informatie te verwijderen en ontoegankelijk maken. Om dit te doen dient het lid volgend email-adres te gebruiken :
 
6. Net Events NV behoudt zich het recht voor om aan de bevoegde autoriteiten gebruikers te melden die de Belgische wet overtreden of de internationale regelgeving en de toegang tot het gebruik van de diensten en databanken van de betrokken websites van deze gebruikers onverwijld op te schorten.
 
7. De uitgever houdt zich het recht voor om de toegang te verbieden en te blokkeren tot de inhoud van deze website aan de gebruikers die gebruik maken van een of meerdere computerprogramma(‘s) die het tonen van advertenties op deze website verhindert. Dit geldt ook voor de gebruikers met een betalende toegang.

E. Primaat van de algemene voorwaarden OUT.BE – Toepasselijk recht - rechtsmacht

De gebruiker, gebruik makend van de diensten van de site OUT.BE, gaat akkoord met de algemene gebruikboorwaarden van de site en de bijzondere voorwaarden betreffende specifieke diensten en te voldoen aan de geldende procedures toepasbaar op netwerken dewelke de gebruiker benardert via het medium van de site OUT.BE.
 
De gebruiker erkent dat elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de site binnen de Belgische wet en de bevoegdheid van de Franse rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België) valt.
 
Het gebruik van de site OUT.BE is niet toegelaten in landen waar al deze voorwaarden, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.
 
In geval van betwisting zal een gedrukte versie versie van deze voorwaarden en van elke bijbehorende vermelding afgeleverd in elektronische vorm in gerechtelijke of administratieve procedure aanvaard worden, en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters of opgemaakt en opgeslagen in de vorm van drukwerk.
 
Alle rechten die worden verleend zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
Waarschuwing: Telkens u een site bezoekt met het logo , verzamelt het CIM (Centre d'Information sur les Média) via cookies informatie over de pagina's die u bezoekt (aantal pagerequests, bezoekers, etc...). Deze informatie wordt verzameld voor statistieken en laten in geen enkel geval toe u te kunnen identificeren. Voor meer informatie en de bijgewerkte resultaten van deze enquête, te raadplegen kunt u op het logo van het CIM klikken of gaan kijken op http://www.cim.be.

NIEUWSBRIEF
Abonneer je op onze nieuwsbrief:

Ik schrijf me nu in
JE EVENEMENT
Indien je een evenement aan de site wilt toevoegen, klik dan hieronder
Voeg je evenement toe

Thema's

Vandaag

Meer evenementen vandaag